Kontroll av gassanlegg

Vi er akkreditert for inspeksjon, med inspeksjonsnummer INSP 064, av forbruksanlegg for gassformig brensel, med gasstypene LPG, biogass og naturgass. Vi utfører akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll av gassanlegg, disse kontrolltypene er beskrevet under. Som rettningslinjer for våre inspeksjoner av gassanlegg benytter vi oss av DSB’s “Temaveiledning om bruk av farlig stoff” og Norsk Gassnorm. Innen feltet gass er det kun inspeksjon vi utfører, dette er for å kunne opptre upartisk og uavhengig.

Akkrreditert kontroll

En akkreditert kontroll er en uavhengig tredjepartskontroll som er pålagt at blir utført av gassanlegg i næring, boligsameier og industri. Det er du som eier av et gassanlegg som er ansvarlig for at sikkerheten ved anlegget opprettholdes. En akkreditert kontroll bidrar med å påse at anlegget driftes og vedlikeholdes rettmessig.'

Ferdigkontroll

Om du har et nytt gassanlegg eller har fått utført større endringer av ditt gassanlegg, skal det foretas en ferdigkontroll før anlegget overleveres og blir tatt i bruk. En ferdigkontroll blir utført for å sikre at utstyr og anlegg er produsert, sammenstilt og dokumentert iht. tillatelser, regelverk, anvendte normer og spesifikasjoner.

Tilstandkontroll

For å sikre at den tekniske tilstanden til gassanlegg og utstyr forblir tilfredsstillende må det utføres systematisk tilstandskontroll etter en fastlagt plan. En slik tilstandskontroll er en mer gjennomgripende sikkerhetkontroll av utstyret og anlegget, og den kommer i tillegg til det ordinære vedlikeholdet. Det blir utført en inspeksjon av gassanlegget og alt av dokumentasjon tilhørende anlegget gjennomgås. Det blir så utarbeidet en kontrollrapport som beskriver alle eventuelle avvik, med referanser til krav for det gitte avvik. I kontrollrapporten er det også et sammendrag av tilstanden til gassanlegget og resultatet av kontrollen.

Inspeksjonninterval

Det er ikke et fastsatt intervall på hvor ofte man skal utføre en uavhengig kontroll av et gassanlegg, men det anbefalt iht. «Temaveiledning om bruk av farlig stoff« fra DSB at det bør utføres hvert 2. – 5. år. Dette justeres i forhold til anleggets tilstand, driftstid, bruksmønster, omgivelser og drifterfaringer. Dersom vedlikeholdsveiledningen for utstyret angir hyppigere kontrollintervall skal dette følges.

I avsnittene over blir det sitert fra og referert til DSB’ «Temaveiledning om bruk av farlig stoff»