Prosjektering av avløpsrenseanlegg

Vi utfører prosjektering av mindre avløpsrenseanlegg med inntil 50 pe og bistår med søknadsprosessen til kommunen. I prosjekteringsarbeidet utfører vi tester av området for å finne den beste løsningen, både økonomiske og forurensningsmessig, for kunden. Vi prosjekterer etter §12 i forurensningsforskriften. Akontroll er uavhengig av andre berørte parter i prosessen for å sikre den mest gunstige løsningen ovenfor kunden. Ta kontakt med oss om du trenger en nøytral fagkyndig for å finne rett type avløpsrenseanlegg til ditt bruk. Det er mange typer avløpsrenseanlegg, under er det forklart nærmere om de vanligste anleggene. Se også www.avlop.no for aktuell informasjon.

Infiltrasjonsanlegg

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet via mekaniske, kjemiske og bilogiske prosesser ved at avløpsvannet filtreres gjennom naturlig lagrede jordmasser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter sandholdige jordmasser med evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. Slike anlegg anbefales i områder definert som følsomme og normale i forurensningsforskriften fordi dette er en driftsikker løsning med svær god renseevne. I mange tilfeller vil infitrasjon også være den økonomisk rimeligste løsning for å tilfredstille kommunenes krav til rensing av avløpsvann. Les mer om infitrasjonsanlegg og se en illustrasjon her.

Filterbedanlegg

Et filterbedanlegg er et plassbygd renseanlegg bestående av prefabrikkerte kummer og filterbasseng med tilkjørt filtermasse. Anlegget krever et visst tilgjengelig areal for etablering av filterbassenger. Anleggstypen har imidlertid svært god renseevne både med hensyns til fosfor, organisk stoff og sykdomsfremkallende organismer og kan anbefales i de fleste områder. Les mer om filterbedanlegg og se en illustrasjon her.

Minirenseanlegg

Et minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg er i all hovedsak prefabrikkerte anlegg som kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken, med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologiske anlegg for fjerning av fosfor og organsik stoff, biologiske anlegg for fjerning av organisk stoff og kjemiske anlegg for fjerning av fosfor. I Norge har minirenseanlegg de siste 20-30 årene vært hovedrenseløsning for boliger i områder der det ikke er funnet egnede jordmasser for etablering av infiltrasjonsanlegg. Les mer om minirenseanlegg og se en illustrasjon her.

Gråvannserenseanlegg

Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av en vanlig slamavskiller, alternativt et slamfilter for hytter, en pumpekum eller intgrert pumpesump og et biofilter som hovedrensetrinn. Vanlig slamavskiller anbefales dersom det er bilvei frem til anlegger. Et eget renseanlegg for gråvann forutsetter separat toalettløsning. Gråvannsrenseanlegg med biofilter er mest aktuelt for rensing av gråvann fra hytter der grunnforholdene ikke muliggjør tradisjonelle infitrasjonsanlegg, men kan også være aktuell for boliger i kompinasjon med WC til tett tank. Løsningen kan gi tilfredsstillende rensing i områder med sårbare resipientforhold. Les mer om gråvannsrenseanlegg og se en illustrasjon her.

I avsnittene over blir det sitert fra og referert til Bioforsk Jord og miljøs «Tema», illustrasjonsbildene er også hentet derfra. Det er også linket til de gitte dokumentene for utfyllende info til hvert avsnitt. «Tema» er skrevet av Guro Randem Hensel, Jens Chr. Køhler og Anders W. Yri, for Bioforsk Jord og miljø. (04.06.18)

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle