Standarder og normer

For at kunden skal føle seg trygg på at arbeidet vi gjør blir utført på rettmessig og på avtalt vis følger vi noen forskjellige beskrivende standarder og normer. Dette er i form av håndbøker, temaveiledninger, norsk standard og andre beskrivende dokumenter. Under er det beskrevet hvilke dokumentasjon vi benytter.

NS-EN ISO/IEC 17020

Er standarden som setter krav til drift av ulike inspeksjonsorganer. Denne standarden er utarbeidet med mål å fremme tillit til inspeksjonsorganer. Vi benytter oss av denne standarden når vi utfører inspeksjoner slik at kunden og vi som firma skal være trygge på at inspeksjonen har blitt utført på rettmessig vis.

Håndbøker

Vi benytter oss av ulike håndbøker fra Statens vegvesen når vi utfører kontroller på bru, kai og støttemur. De håndbøkene vi hovedsaklig benytter oss av er R610, V441 og V440. For bruklassifisering benytter vi R412. Disse går igjennom det meste man trenger når det kommer til denne form for inspeksjon. I visse situasjoner kan vi komme til å måtte benytte oss av andre håndbøker i tillegg.

NS 8404

Er standardkontrakten vi benytter. Den bidrar til å skape ryddige kontraktsvilkår for oppdrag med uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven. Denne standarden er lagt opp for å kunne brukes til honorar etter medgått tid, fastpris, eller en komibasjon av disse vederlagsformatene.

Teamveiledning fra dbs

Når vi utfører akkreditert kontroll av gassanlegg benytter vi oss av temaveiledningen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne utdyper og forklarer forskrift om håndtering av brannfarlig, reakasjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av farlig stoff.

Norsk Gassnorm

Når vi utfører akkreditert kontroll av gassanlegg benytter vi oss av «Norsk gassnorm« når «Temaveiledningen om bruk av farlig stoff« ikke er utfyllende nok eller det blir henvist til den. Dette er en bransjenorm innen gass som tar for seg enhetlige krav og regler for utforming, installasjon, kontroll og drift/vedlikehold av gassanlegg.